GEODETSKE USLUGE, PROJEKTOVANJE I OSTALE USLUGE IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

SDC PROFESSIONAL

survey, design & construction

KO SMO MI?

SDC PROFESSIONAL je geodetska agencija osnovana 2019. godine u Beogradu koja uspešno posluje na teritoriji cele Srbije. Agenciju čini mladi tim stručno osposobljenih profesionalaca, koji sve Geodetske usluge rešavaju u skladu sa važećim zakonskim propisima i standardima. Svi geodetski poslovi se vrse uz licencu izdatu od strane Republickog geodetskog zavoda.
Saznatje više o nama.

čIME SE BAVIMO?

SDC PROFESSIONAL obavlja sve vrste geodetskih radova profesionalno, brzo i efikasno na teritoriji cele Srbije. Biro je opremljen savremenim instrumentima kao i pratećom opremom, hardverom i softverom, što nam omogućava profesionalan, brz i efikasan završetak velikog broja predmeta. Kod nas možete dobiti i stručne savete bilo da ste fizičko ili pravno lice. Takođe nudimo besplatne stručne savete i stojimo Vam na raspolaganju svakog radnog dana.

CENA

Cena usluga geodetske agencije nije fiksno definisana i određuje se u zavisnosti od mnogo faktora. Svaki objekat ili parcela je zasebna celina u pogledu zakona. Svaka usluga koju pružamo je karakteristična i zahtevna na svoj način pa se tako i cene formiraju prema zahtevanoj tačnosti, složenosti i obimu posla, vremenu koje je potrebno da se posao obavi, težini uslova na terenu… Naplatu naših usluga vršimo posle završetka posla.

GEODETSKE USLUGE

SDC PROFESSIONAL”  obavlja sve vrste geodetskih usluga profesionalno, brzo i efikasno na teritoriji cele Srbije. Biro je opremljen savremenim instrumentima kao i pratećom opremom, hardverom i softverom, što nam omogućava profesionalan, brz i efikasan završetak velikog broja predmeta. Kod nas možete dobiti i stručne savete bilo da ste fizičko ili pravno lice.

geodetski snimak

GEODETSKI SNIMAK

Geodetsko snimanje objekata vršimo za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole i ucrtavanje objekata u katastru nepokretnosti.

geodetski snimak

ELABORAT GEODETSKIH RADOVA

Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ) da bi se izvršilo provodjenje promene koja je nastala izgradnjom na terenu i sprovela u katastru i slično .

racunanje kubatura

LEGALIZACIJA

Dokumentacija koja vam je potrebna kako biste legalizovali vaš objekat je sledeća: •Geodetski snimak
•Dokaz o pravu na zemljištu ili objektu
•Tehnička dokumentacija

geodetski snimak

PARCELACIJA

Parcelisanje ili parcelacija zemljišta se radi kada vlasnik jednu katastarsku parcelu želi da isparceliše na manje parcele radi prodaje, a takođe i u slučaju kada suvlasnici žele da svoje idealne delove pretvore u konkretne parcele.

OMEĐAVANJE

Omeđavanje je postupak utvrđivanja spoljne granice parcele. Omeđavanje se izvodi radi uvođenja kupca u posed parcele, za potrebe ograđivanja parcele, izgradnje i slično.

obelezavanje objekata

OBELEŽAVANJE OBJEKTA

Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije (osnove temelja iz glavnog projekta) geometar na terenu obeležava: regulacionu liniju, građevinsku liniju, tačke osnove temelja, a po potrebi i visinske kote, kako bi se izgradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mestu.

geodetski snimak

IZRADA KATASTARSKO-TOPOGRAFSKIH PLANOVA

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela.

geodetski snimak

SNIMANJE PODZEMNIH VODOVA I INSTALACIJA

Podzemni vodovi se snimaju prilikom njihovog postavljanja – izgradnje, dakle pre njihovog zatrpavanja. Na osnovu geodetskog snimanja izrađuje se Elaborat za evidentiranje postojećeg objekta ili vodova u katastru nepokretnosti.

racunanje kubatura

RAČUNANJE KUBATURA

Računanje kubatura radi se skoro pri svakim građevinskim radovima. To pretstavlja razliku između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja
odnosno nasipanja materijala.

geodetski snimak

KONTROLA TEMELJA

Nakon izgradnje temelja objekta, potrebno je da geometar izvrši kontrolu izvedenih temelja. Kontrola temelja podrazumeva snimanje izvedenog stanja da bi se utvrdilo da li su temelji postavljeni onako kako je projektom predviđeno. Provera se vrši u smislu položaja, geometrije i visine.

SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA

Specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na određenom delu zgrade tj. nad stambenom jedinicom i njemu pripadajućih delova.

obelezavanje objekata

PRAĆENJE SLEGANJA OBJEKTA

Tokom vremena je potrebno periodično proveravati sleganje objekta (naročito ako su u pitanju veliki stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni objekti), tako što se uvek iznova meri visinska kota na određenim mestima na objektu (na kojima se ugrađuju reperi za merenje)

Želite besplatnu konsultaciju?

Stupite u kontakt sa nama 

Značajni Projekti

GEODEZIJA

MODERNIZACIJA ŽELEZNIČKE PRUGE

MODERNIZACIJA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA), DEONICA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) - STRUČNI NADZOR

Geodetski zadovi za obelezavanje

BROSE

BROSE PROIZVODNI KOMPLEKS SA PRATEĆIM OBJEKTIMA – FAZA I

Kompletne geodetske usluge

Čukaru Peki

Izgradnja Postrojenja Mineralnih Sirovina Rudnika Bakra I Zlata Čukaru Peki u Boru

Prokop

Prokop

Izgradnja Železničke Stanice Centar (Prokop) U Beogradu, Faza II I Faza III

Obilaznica

Obilaznica

Obilaznica Oko Beograda, Deonica Dobanovci - Bubanj Potok

geometar strucni nadzor

Petlja Batajnica

Stručni Nadzor

Sanacija Klizišta U Dubokom

Agencija je pružila kompletne geodetske usluge obeležavanja, izrade 3D modela terena, kao i praćenje sleganja.

130583671_405337040513883_8839534408723194344_n

Aerodrom Nikola Tesla

Stručni Nadzor

Izgradnja mosta u Jarmenovcima

Agencija je uspešno pružila kompletne geodetske usluge prilikom izgradnje pomenutog mosta.

GRAĐEVINARSTVO

usluge geodezije i građevinarstva

Petlja Lajkovac

Ugradnja ivičnjaka na Kraku br.7 – Autoput Miloš Veliki, petlja Lajkovac.

Slaviša Ilić

Osnivač i direktor firme “SDC PROFESSIONAL” Beograd

SDC Professional

PARTNERI

Poseta sajtu
Projekata
Partnera
Godina iskustva

Pretrage: Geometar, geometar Beograd, geometar Beograd cena, geometar cena, legalizacija, geometar legalizacija.

Geometar, geometar Beograd, geometar Beograd cena, geometar cena, legalizacija, geometar legalizacija.