Geometar legalizacija - ozakonjenje

Geometar legalizacija - ozakonjenje

Geometar legalizacija – ozakonjenje. U skladu sa najnovijim dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, mogu se ozakoniti objekti i delovi objekata koji bespravno izgrađeni, dograđeni, ili adaptirani pre 2015.god.

Ukoliko radite na tome da legalizujete objekat koji je izgrađen pre 2015.god. ili ćete to tek raditi, možete nas pozvati za adekvatnu pomoć . Možemo vam strpljivo objasniti sve procese, usluge i uputiti vas u zakonske okvire. Radimo na području Beograda i okoline.

Dokumentacija koja vam je potrebna kako biste legalizovali vaš objekat je sledeća:

· Dokaz o pravu na zemljištu ili objektu;

· Tehnička dokumentacija, odnosno izveštaj o zatečenom stanju objekta, čiji je sastavni deo elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat;

· Geodetski snimak;

· Dokaz o uplati takse za ozakonjenje.

Dokaz o pravu na zemljištu, ili objektu

Zakonom o planiranju i izgradnji definisano je šta znači „pravo na zemljištu ili objektu“.

„Odgovarajućim pravom smatra se pravo svojine na objektu, odnosno pravo svojine, pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana.“

Pravo se može prikazati:

1. sudski overenim kupoprodajnim ugovorom;

2. ugovorom o suinvestiranju izgradnje objekta;

3. pravnosnažnom sudskom presudom kojom je utvrđeno pravo svojine;

4. rešenjem o nasleđivanju;

5. izvodom iz lista nepokretnosti za zgradu/zemljište;

6. saglasnosnošću većine vlasnika na posebnim delovima zgrade;

7. kao pismena saglasnost svih suvlasnika;

8. kao pravo svojine ili zakupa na zemljištu ispod objekta, stečeno prema Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Tehnička dokumentacija, odnosno izveštaj o zatečenom stanju objekta

Spomenuti izveštaj o zatečenom stanju objekta izrađuje arhitekta-projektant, dok se elaborat geodetskih radova izrađuje za sve objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti. Ukoliko objekti već jesu upisani, potrebna je katastarska kopija plana parcele sa visinom slemena objekta.

Elaborat geodetskih radova i geodetski snimak

Ovo je dokumenacija koja se izrađuje i predaje odgovarajućoj ustanovi. Elaborat se razlikuje u zavisnosti od toga koja vam je usluga potrebna, ali ukoliko govorimo o legalizaciji i ozakonjenju, potreban vam je i geodetski snimak.

Geodetski elaborat prikazuje promenu na zemljištu i osnova je za menjanje podataka na katastarskom planu i u listovima nepokretnosti. Obradom elaborata od strane katastra vrši se provođenje promene u katastarskom operatu (ucrtavanje objekta u katastarskim planovima).

Geodetski snimak sadrži objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija), namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi, sve ostale objekte na parceli, kao i položaje na susednim parcelama, postojeće ograde, infrastrukturne jedinice i priključke, položaje javnih i internih puteva i ulica,bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova, visinsku predstavu terena, granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih parcela, kao i ostale informacije od interesa.

Ukoliko trenutno radite na legalizaciji objekta, ili tek planirate da to učinite, kontaktirajte nas za besplatno savetovanje.

ŠTA NUDIMO?

U svakom trenutku SDC PROFESSIONAL Vam stoji na raspolaganju za pružanje
usluga iz oblasti geodezije, projektovanja i građevinarstva.

usluge geodezije i građevinarstva

GEODEZIJA

Većina poslova zahteva i završavanje administrativnih poslova u katastru nepokretnosti, što takođe možemo obavljati u dogovoru sa strankama i spremni smo da pružimo profesionalnu tehničku podršku i savete u domenu geodetskih usluga, koji su besplatni.​

projektovanje usluge

PROJEKTOVANJE

Agencija SDC PROFESSIONAL se bavi i pružanjem usluga projektovanja u oblasti niskogradnje - saobraćajnica, železničkih pruga, mostova, platoa, itd. Cilj nam je brzo i efikasno ispunimo sve potrebe Naručioca. Naš tim je uvek spreman da odgovori i na najzahtevnije zadatke iz oblasti projektovanja.

usluge geodezije i građevinarstva

GRAĐEVINARSTVO

Agencija SDC PROFESSIONAL je otpočela sa izvođenjem radova iz oblasti niskogradnje, kao logičan nastavak delatnosti, nakon višedecenijskog iskustva u oblasti geodezije. Naš tim inženjera i spoljnih saradnika je uvek tu da ispuni zahteve Investitora, a kvalitet je imperativ koji se ne dovodi u pitanje. Pozovite nas i zakažite besplatne konsultacije.

Pružamo Najbolju Uslugu

060/5272182

SDC Professional

PARTNERI