Uradite snimanje podzemnih voda i instalacija – pravo i obaveza!

 

Uradite snimanje podzemnih voda i instalacija – pravo i obaveza! Da bi se izvršilo ucrtavanje voda potrebno je izvršiti geodetska merenja na terenu , izmeriti svaku prelomnu tačku instalacije sa nadmorskom visinom. Kad se radi snimanje pozemnih voda i instalacija i šta bi trebalo da znate?

Da li ste znali da je geodetsko snimanje podzemnih vodova zakonska obaveza?

 

Za sve objekte koji se ne nalaze u katastru nepokretnosti potrebno je geodetsko snimanje. Ukoliko vlasnik želi da dobije upotrebnu dozvolu, da uknjiži vlasništvo, sprovede postupak legalizacije, da dokaže vlasništvo za potrebe kupoprodaje, nasleđivanja, zakupa i slično, potrebno je uraditi geodetski snimak. Tek nakon ucrtavanja podzemnih instalacija u katastru vodova, možete uknjižiti vlasništvo na izvedenim vodovima. Ovo važi i u slučaju da vam je potrebna nadoknada štete.

Kvalitet usluge koju plaćate

 

Kvalitet detekcije i planova je ključna stavka. Ako se lokacija voda pogrešno utvrdi, ili ako se vod ne može detektovati, može doći do opasnih nesreća i šteta. Uz to, za sve nepoznate lokacije vodova, vodovi ne mogu da se isplaniraju.

Šta ukoliko je u pitanju već postojeća instalacija?

 

Nije strano niti neobično to da je ranije postavljeno mnogo podzemnih instalacija, bez prethodnog geodetskog snimanja. Ovo znači da se te instalacije ne nalaze u katastru vodova. U mnogim slučajevima ove informacije su prikupljene, ali nisu sačuvane ili nisu dostupne. Za vas u ovom slučaju geometri vrše detekciju i snimanje podzemnih instalacija. Nakon što vam geometar uradi snimak, on se predaje u nadleznoj Sluzbi za katastar vodova. Tom prilikom katastar vodova ima dužnost da izda potvrdu o snimljenom vodu.

Kako se merenje vrši?

 

Podzemni vod se može detektovati:

 

· geofizičkim metodama i

· elektromagnetnom metodom .

Metod koji se koristi je uslovljen terenom.

Čemu služi informacija koja se čuva u katastru vodova?

Ova evidencija se vodi zarad svih instalacionih mreža tj. za vodovodnu, kanalizacionu, toplovodnu, parovodnu, elektroenergetsku, telekomunikacionu, naftovodnu, gasovodnu, drenažnu mrežu… Vodi se evidencija o nadzemnim i podzemnim vodovima sa pripadajućim postrojenjima i uređajima.

Ukoliko se instalacija tek uvodi…

 

Postupak je totalno drugačiji. Najpre vaš geometar detaljno obeleži poziciju budućeg voda, zatim se u skladu sa potrebama realizuje visinsko praćenje polaganja instalacije, a na kraju vrši snimanje izvedenog stanja izgrađenog objekta (instalacije). Sledeći korak je da projektant radi izradu projekta izvedenog stanja. Tek nakon ovih procesa snimak se koristi za potrebe izrade elaborata radi predaje u nadležni katastar. Katastar je dužan da izda potvrdu o snimljenom vodu. Ova potvrda je sastavni deo dokumentacie za tehnični prijem instalacije.

Leave a Comment