Usluge

NAŠE USLUGE

Pružamo kompletne usluge u svakom aspektu izvođenja geodetskih radova.  Dugogodišnje iskustvo u radu, visok stepen znanja i obrazovanja, omogućili su nam da ostvarimo saradnju sa velikim brojem zadovoljnih klijenata na području Beograda i okoline. Prilikom rada koristimo najmoderniju opremu za snimanje. Ako vam je potreban geometar,  geodetski snimak ili neka druga usluga obratite nam se ili nas pozovite ovde.

Naš rad baziramo na strogo propisanim normama i ustaljenim principima koji nam omogućavaju da veoma brzo, lako i precizno obavimo poslove koje su nam klijenti poverili.

Pažljivo planiranje

Pažljivo i jasno planiranje povećava verovatnoću uspeha.

Završetak na vreme

Trudimo se da projekat bude realizovan u planiranom roku.

Savršeno Izvršenje

Trudimo se da naši klijenti budu zadovoljni.

Pristupačne cene

U zavisnosti od oblika, veličine, položaja i pristupačnosti vaše katastarske parcele određuju se cene.

Pružamo najbolju uslugu

060/5272182

INŽENJERSKA GEODEZIJA

• Praćenje sleganja objekata
• Obleležavanje objekata visoko i nisko gradnje
• Obeležavanje i kontrola vertikala objekata
• Obeležavanje specifičnih građevinskih konstrukcija
• Računjanje kubatura iskopa i nasipa
• Kontrola temelja izvedenih objekata
• Kontrola konstrukcije izvedenih objekata
• Izrada elaborate izvedenog stanja
• Snimanje i izrada podužnih i poprečnih profila linijskih objekata
• Praćenje sleganja i pomeranja mašinskih komponenti
• Obeležavanje prilikom postavljanja mašinskih komponenti
• Kontrola vertikalnosti i horizontalnosti mašinskih komponenti 
•Geodetski snimak 
• Snimanje fasada
• Snimanje unutrašnjosti obekjekata i njihovo predstavljanje u 3D projekciji

geodetski snimak izgradnja proizvodnog kompleksa
geodetski snimak

GEODETSKI SNIMAK

Geodetski snimak objekata vršimo za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole i ucrtavanje objekata u katastru nepokretnosti.

geodetski snimak

ELABORAT GEODETSKIH RADOVA

Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ) da bi se izvršilo provodjenje promene koja je nastala izgradnjom na terenu i sprovela u katastru i slično .

racunanje kubatura

LEGALIZACIJA

Dokumentacija koja vam je potrebna kako biste legalizovali vaš objekat je sledeća: •Geodetski snimak
•Dokaz o pravu na zemljištu ili objektu
•Tehnička dokumentacija

geodetski snimak

PARCELACIJA

Parcelisanje ili parcelacija zemljišta se radi kada vlasnik jednu katastarsku parcelu želi da isparceliše na manje parcele radi prodaje, a takođe i u slučaju kada suvlasnici žele da svoje idealne delove pretvore u konkretne parcele.

OMEĐAVANJE

Omeđavanje je postupak utvrđivanja spoljne granice parcele. Omeđavanje se izvodi radi uvođenja kupca u posed parcele, za potrebe ograđivanja parcele, izgradnje i slično.

obelezavanje objekata

OBELEŽAVANJE OBJEKTA

Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije (osnove temelja iz glavnog projekta) geometar na terenu obeležava: regulacionu liniju, građevinsku liniju, tačke osnove temelja, a po potrebi i visinske kote, kako bi se izgradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mestu.

geodetski snimak

IZRADA KATASTARSKO-TOPOLOŠKIH PLANOVA

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela.

geodetski snimak

SNIMANJE PODZEMNIH VODOVA I INSTALACIJA

Podzemni vodovi se snimaju prilikom njihovog postavljanja – izgradnje, dakle pre njihovog zatrpavanja. Na osnovu geodetskog snimanja izrađuje se Elaborat za evidentiranje postojećeg objekta ili vodova u katastru nepokretnosti.

racunanje kubatura

RAČUNANJE KUBATURA

Računaje kubatura radi se skoro pri svakim građevinskim radovima radovima. To pretstavlja razliku između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja materijala.

geodetski snimak

KONTROLA TEMELJA

Nakon izgradnje temelja objekta, potrebno je da geometar izvrši kontrolu izvedenih temelja. Kontrola temelja podrazumeva snimanje izvedenog stanja da bi se utvrdilo da li su temelji postavljeni onako kako je projektom predviđeno. Provera se vrši u smislu položaja, geometrije i visine.

SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA

Specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na određenom delu zgrade tj. nad stambenom jedinicom i njemu pripadajućih delova.

obelezavanje objekata

PRAĆENJE SLEGANJA OBJEKTA

Tokom vremena je potrebno periodično proveravati sleganje objekta (naročito ako su u pitanju veliki stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni objekti), tako što se uvek iznova meri visinska kota na određenim mestima na objektu (na kojima se ugrađuju reperi za merenje)