Obilaznica Bubanj potok

Računanje kubatura

 

Računanje kubatura iskopa i nasipa radi se skoro pri svim građevinskim radovima. Ono je razlika između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja materijala.

Čemu služi računanje kubatura iskopa i nasipa?

 

Kako bi se sprečile greške i zloupotreba u pogledu spornih količina, preporučuje se računanje razlike između kubature pre i posle iskopavanja ili nasipanja. Zloupotreba ili problem se javljaju kada investitori i izvođači radova ne mogu kontrolisati količinu iskopa materijala odvezenog sa gradilišta ili materijala utrošenog za nasipanje. Zloupotreba se dešava u materijalnom smislu jer prilikom izgradnje nekog objekta, kompenzacija materijalom ključan je faktor pri izradi troškovnika. Kao što smo naveli, ova usluga se vrši pre i nakon radova, što znači da se geodetsko snimanje vrši dva puta, tj. u dve etape.

Prva etapa se drugim nazivom zove i nulto merenje. Ovo je nulto stanje na osnovu koga se posle vrši proračun razlike zapremina. Ukoliko se merenja vrše precizno, na osnovu druge etape tj. drugog merenja, zna se koliko je iskopano , nasuto ili odneto materijala i može se uraditi obračun zapremine.

Ova usluga geometra tj. računanje kubatura se vrši za sve izmene na zemljištu. Ove promene mogu biti iskop zemljišta, nasut materijal, razlika skladištenog rasutog materijala. Koristi se kako bi se utvrdila količina rudarskih kopova, deponija, kamenoloma, nasipa, iskopa…

Detaljno snimljen teren u (horizontalno i vertikalno) je osnova preciznog merenja.

Softversko merenje

 

Danas se računanje površina i zapremina (kubatura) obavlja pomoću odgovarajućih softvera na osnovu podataka dobijenih iz digitalnih modela terena. Da bi se razumelo kako softver „računa” i da bi se uspešno pripremili ulazni podaci za proračune, odnosno interpretirali dobijeni izlazni podaci, potrebno je znati principe na kojima se ova računica zasniva. Ovo znanje ima licencirani geometar te je njegov input od vitalnog značaja kako bi sftver napravio tačno merenje. Matematički model i softversko rešenje testirani su u praksi na nekoliko najvećih površinskih kopova rudnika. Ovaj je program razvijen u programskom jeziku AutoLISP, a radi u AutoCAD okruženju.

Osnovna usluga i polazna tačna mnogih velikih projekata

 

Usluga računanja kubatura je polazna osnova za projektovanje saobraćajnica, kao što su visinska obrada osovine saobraćajnice, proračun zapremina iskopa i nasipa, projektovanje tunela i kanala itd.

Leave a Comment