Usluga kontrole temelja

 

Usluga kontrole temelja? Obavili ste izgradnju temelja objekta i sada vam je zasigurno potrebna geometarska usluga jer je neophodno da geometar izvrši kontrolu izvedenih temelja. Čemu služi kontrola temelja?

Kontrola temelja predstavlja potvrdu da je temelj postavljen na građevinsku liniju.

Postupak kontrole temelja podrazumeva snimanje izvedenog stanja da bi se utvrdilo da li su temelji postavljeni onako kako je projektom predviđeno. Ovo znači da će geometar izvršiti proveru u smislu položaja, geometrije i visine kako bi se utvrdila pozicija izvedenog stanja temelja sa pozicijom i dimenzijama u projektnoj dokumentaciji.

Uslugu kontrole temelja radi geometar na zahtev izvođača radova te po izvršenom merenju vi dobijate potvrdu o tome da je sve izvedeno prema projektu, građevinskoj i lokacijskoj dozvoli. Ova potvrda služi kako bi se izdala konačna potvrda o ispravnosti postavljenog temelja od strane opštine ili grada, u zavisnosti ko je izdao građevinsku dozvolu.

Šta sve geometar obeležava pri iskolčavanju temelja i kontroli temelja?

Geometar na terenu obeležava:

· regulacionu liniju,

· građevinsku liniju,

· tačke osnove temelja,

· visinske kote.

Kontrola izvedenih temelja će se raditi na osnovu gragđevinske linije i nakon nje vi imate geodetski snimak temelja i zapisnik. Oni su obavezni deo tehničke dokumentacije na gradilištu, kao i obavezna dokumenta u kasnijem postupku dobijanja upotrebne dozvole.

Prilikom izgradnje objekta, srećete se sa geometrom veliki broj puta a kako bismo razjasnili sve usluge ovo je pojednostavljen prikaz usluga kao i njihov redosled:

· Formiranje nove građevinsku parcele;

· Izdrada katastarsko topografskog plana ;

· Dobijanje građevinskedozvole uz tačnu poziciju objekta na parceli (potrebno je da geometar obeleži tačnu poziciju objekta na terenu);

· Snimanje stanja nakon izlivenih temelja i izrada elaborata kontrole temelja;

· Snimanje instalacija za upotrebnu dozvolu;

· Obnova granice parcele.

Leave a Comment